Asertywność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Asertywność w biznesieCel biznesowy:

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności menedżerów i pracowników poprzez uświadomienie i ukształtowanie zachowań asertywnych opartych o techniki i procedury asertywnej komunikacji oraz praktyczne przećwiczenie metod rozmów w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Cel szkoleniowy:

 • diagnoza własnego stylu komunikacji,
 • doskonalenie umiejętności asertywnej komunikacji w biznesie nastawionych na skuteczność rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • poznanie metod skutecznego porozumiewania się służących motywowaniu i angażowaniu pracowników oraz wpływających na dobrą koordynację pracy zespołowej,
 • rozwój nawyków efektywnej komunikacji usprawniającej przepływ informacji w firmie.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • będą potrafili otwarcie rozmawiać ze swoimi podwładnymi, współpracownikami i zwierzchnikami oraz klientami i dostawcami na każdy temat biznesowy,
 • rozwiną umiejętności jasnego komunikowania błędów własnych i swoich podwładnych,
 • nie będą obawiać się przyjęcia krytyki, a krytykując innych skupić się na rozwiązaniu problemu i koncentrować na zadaniu,
 • poznają metody traktowania pracowników w partnerski sposób, dzięki właściwemu przekazywaniu pochwał i szanowaniu ich odmiennych opinii oraz pomysłów,
 • zwiększą swoje szanse obrony przed różnymi formami manipulacji słownej, komunikatami aluzyjnymi oraz zachowaniami agresywnymi,
 • będą skutecznie wspierać inicjatywy członków zespołu, a nawet nieformalnych liderów, bez obawy o utratę autorytetu,
 • będą w radzić sobie w sytuacjach trudnych i zmniejszą narażenie na stres, poprzez wykorzystanie technik obronę własnych praw i asertywnego ustalania granic,
 • zachowają równowagę między życiem zawodowym i osobistym, dzięki znajomości reguł i technik asertywnej odmowy.

Grupa docelowa:

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, menedżerowie liniowi, liderzy zespołów, koordynatorzy, specjaliści.

Program:

1. Istota zachowań asertywnych

 • Podstawowe style komunikacji,
 • Postawa asertywna w relacjach z innymi ludźmi,
 • Przejawy postawy asertywnej, agresywnej i uległej w zachowaniu,
 • Bariery asertywności i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • Czy jesteś asertywnym menedżerem?

2. Podstawy skutecznego porozumiewania się

  • Słuchanie reaktywne,
  • Dialog konstruktywny,
  • Parafraza, klaryfikacja.

3. Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej

  • Komunikat JA,
  • Model pełnej ekspresji,
  • Metody unikania sytuacji trudnych przy udzielaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnej,
  • Trening komunikacji asertywnej,

4. Asertywny styl komunikacji jako środek skutecznej realizacji celów

  • Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał,
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań i stawianie celów,
  • Zjednywanie sobie „trudnych” współpracowników,
  • Trening komunikacji asertywnej ukierunkowanej na realizację celów biznesowych.

5. Asertywność jako droga budowania zdrowych relacji w biznesie

 • Asertywna konfrontacja poglądów,
 • Asertywne reagowanie na krytykę,
 • Reagowanie na krytykę ze strony podwładnego i przełożonego,
 • Obrona przed atakiem werbalnym,
 • Asertywna odmowa,
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

6. Reagowanie w sytuacjach związanych z silnymi emocjami

 • Reagowanie na krytykę i na zachowania obraźliwe,
 • Obrona przed powtarzającymi się zachowaniami agresywnymi,
 • Asertywne stawianie granic
 • Hamulec inwektyw,
 • Metody świadomego wykorzystywania emocji i kierowania nimi,
 • Przyznawanie się do błędu,
 • Sposób reagowania na zaskakujące zachowania współpracowników,
 • Trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

7. Jak wdrażać nowe nawyki w codzienne życie zawodowe

 

Trenerzy prowadzący:

Nina Urbańczyk, Marek Szewczyk, Jarosław Rubin