Wdrożenie OKR w organizacji

OKR - cele kwartalne

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest wdrożenie metody wyznaczania, monitorowania i mierzenia realizacji celów kwartalnych  – OKR (Objectives and Key Results) w całej organizacji od szczebla Zarządu do poziomu zespołów. Zapewnia to organizacji spójność celów kwartalnych z celami strategicznymi oraz zgodność celów poszczególnych zespołów z celami nadrzędnych jednostek organizacyjnych, a w rezultacie większą efektywność realizacji celów oraz zwiększenie motywacji pracowników.

Opis usługi:

Usługa obejmuje cztery fazy:

 1. Uzgodnienie działań z Zarządem organizacji – wsparcie ze strony Zarządu,
 2. Wdrożenie OKR na szczeblu Zarządu.
 3. Wdrożenie OKR w wybranym zespole/dziale (pilotaż w zespole + kontynuacja na szczeblu Zarządu),
 4. Wdrożenie OKR w całej organizacji.

Zaangażowanie konsultantów w poszczególnych fazach wdrożenia jest uzgadniane z przedstawicielami zamawiającego usługę.

Faza pierwsza (Uzgodnienie działań z Zarządem organizacji – wsparcie ze strony Zarządu) obejmuje warsztat rozpoczynający projekt, w trakcie którego konsultant Value Creation uzgadnia z Zarządem cele, harmonogram i zakres projektu.

Zakres warsztatu rozpoczynającego projekt (do 8h):

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Krótkie omówienie koncepcji OKR,
 3. Sporządzenie jednostronicowego Planu Strategicznego projektu:
  • Co chcemy osiągnąć?
  • Dlaczego podejmujemy projekt? 
  • Jak zmierzymy sukces?
  • Jakie osoby/zespoły będą objęte projektem?
 4. Stworzenie harmonogramu wdrożenia,
 5. Wybór osoby będącej “twarzą projektu” ze strony Zarządu,
 6. Uzgodnienie terminów najbliższych działań,
 7. Podsumowanie warsztatu.

Faza druga (Wdrożenie OKR na szczeblu Zarządu) rozpoczyna się od warsztatu na którym formułowane są Cele i Kluczowe rezultaty dla Zarządu na najbliższy kwartał. W trakcie którego konsultant Value Creation wspiera uczestników formułujących OKR-y.

W czasie Fazy II członkowie Zarządu dokunują regularnych przeglądów realizacji założonych celów w kontekście Kluczowych Rezultatów. Pierwsze spotkanie przeglądowe może odbyć się z udziałem konsultanta.

Faza II kończy się retrospektywą, która ma nacelu wyciągnięcie wniosków i rekomendacje dla fazy III.

Zakres warsztatu formułowania OKR-ów dla Zarządu na najbliższy kwartał (ok. 4h):

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Omówienie sposobu pracy na warsztacie,
 3. Sporządzenie listy pomysłów celów kwartalnych,
 4. Wybór 3-5 celów priorytetowych i ustalenie Kluczowych Rezultatów dla każdego celu,
 5. Uzgodnienie zasad monitorowania realizacji celów – częstotliwość i struktura spotkania przeglądowego,
 6. Podsumowanie warsztatu.

Faza trzecia (Wdrożenie OKR w wybranym zespole/dziale (pilotaż w zespole + kontynuacja na szczeblu Zarządu) jest drugim kwartałem ustalania i realizacji OKR Zarzędu oraz dodatkowo wdrożeniem pilotażowym OKR w wybranym zespole.

W fazie III są formułowane OKR Zarządu na drugi kwartał projektu, a także OKR dla wybranego zespołu. Zarówno Zarząd, jak i członkowie zespołu dokonują w trakcie kwartału regularnych przeglądów OKR.

Faza III kończy się retrospektywą, która ma na celu ebranie wniosków i rekomendacji od członków Zarządu i zespołu pilotażowego do wykorzystania w fazie IV.

Faza IV (Wdrożenie OKR w całej organizacji) obejmuje ustalanie OKR-ów dla wszystkich zespołów organizacji objętych projektem. Podczas trzeciego kwartału wdrożenia odbywają się regularne przeglądy OKR w zespołach, a w ostatnim miesiącu kwartału odbywa się ustalanie OKR-ów na kolejny kwartał. Faza kończy się retrospektywami i dyskusją przedstawicieli zespołów nad wnioskami z retrospektyw.

Rezultaty:

Faza I

 • stworzony Plan Strategiczny wdrożenia,
 • uzgodniony harmonogram projektu lub przynajmniej fazy II,
 • wybrany przedstawiciel Zarządu – sponsor projektu.

Faza II

 • ustalone i poddane przeglądom OKR-y Zarządu,
 • zebrane wnioski i rekomendacje do wykorzystania w fazie III,
 • przygotowany zestaw działań wdrożeniowych dla zespołu pilotażowego.

Faza III

 • ustalone i poddane przeglądom OKR-y Zarządu oraz wybranego zespołu,
 • zebrane wnioski i rekomendacje do wykorzystania w fazie III,
 • przygotowany zestaw działań wdrożeniowych dla całej organizacji.

Faza IV

 • ustalone i poddane przeglądom OKR-y na wszystkich poziomach organizacji,
 • zebrane wnioski i rekomendacje do wykorzystania w kolejnym kwartale,
 • sformułowane OKR-y na kolejny kwartał.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, którzy widzą potrzebę wdrożenia efektywnego narzędzia ustalania i realizacji angażujących celów w organizacji.

Narzędzia / metody:

 • OKR (koncepcja),
 • Szablon Planu Strategicznego,
 • Praca w grupach,
 • Dyskusja moderowana.

Interesuje Cię doradztwo ze strony Value Creation? Skontaktuj się z nami!

Usługa może być realizowana w siedzibie Klienta lub w formie zdalnej