Przejdź do treści

OKR – OD PROJEKTU DO WDROŻENIA I AUDYTU

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest wsparcie doradcze wdrożenia metody ustalania, przeglądu i mierzenia realizacji celów OKR (Objectives and Key Results) w całej organizacji od szczebla Zarządu do poziomu zespołów. Zapewnia to organizacji spójność celów rocznych firmy i kwartalnych z celami strategicznymi oraz zgodność celów poszczególnych zespołów z celami nadrzędnych jednostek organizacyjnych. W rezultacie uzyskujemy większą efektywność realizacji celów oraz zwiększenie motywacji pracowników.

Proponowane usługi:

 • Przygotowanie do wdrożenia metody OKR w firmie – zaprojektowanie procesu wdrożenia

 • Coaching procesu wdrożenia – wsparcie na etapie wdrożenia

 • Prowadzenie warsztatów zapoznających z metodą OKR

 • Prowadzenie / facylitacja warsztatów planowania celów, retrospektyw lub przeglądów

 • Konsultacja wdrażania metody OKR – doradztwo 1:1

 • Doradztwo wspierające już rozpoczęte procesy wdrożenia metody OKR 

 • Warsztaty doskonalące proces OKR – przegląd procesu OKR

 • Mentoring

OKR - Metoda Objectives and Key Results

Opis usługi przykładowego wsparcia procesu wdrożenia metody OKR:

Usługa obejmuje cztery fazy:

 1. Faza 0. Przygotowanie do wdrożenia OKR. Uzgodnienie działań z Zarządem organizacji – wsparcie ze strony Zarządu. Ustalanie rocznych OKR-ów dla firmy. Ustalanie kwartalnych OKR-ów dla Zarządu i zespołów.
 2. Faza 1 (kwartał Q1). Wdrożenie OKR na szczeblu Zarządu i wybranych zespołów.
 3. Faza 2 (kwartał Q2). Wdrożenie OKR w kolejnym zespole/dziale (pilotaż w zespole + kontynuacja na szczeblu Zarządu i zespołow z Q1),
 4. Faza 3 (kwartał Q3). Wdrożenie OKR w całej organizacji.

Zaangażowanie konsultantów w poszczególnych fazach wdrożenia jest uzgadniane z przedstawicielami zamawiającego usługę.

Faza 0 (Przygotowanie do wdrożenia OKR) obejmuje warsztat rozpoczynający projekt, warsztat OKR-ów rocznych oraz warsztat ustalania celów na pierwszy kwartał wdrożenia.

Warsztat rozpoczynający projekt (ok. 4h):

Cel: Uzgodnienie zasad współpracy w trakcie projektu oraz harmonogramu działań w Fazie 0 i Fazie 1.

 1. Krótkie omówienie koncepcji OKR,
 2. Sporządzenie jednostronicowego Planu Strategicznego projektu,
 3. Stworzenie harmonogramu wdrożenia,
 4. Wybór osoby będącej „twarzą projektu” ze strony Zarządu oraz przydział pozostałych ról w projekcie,
 5. Uzgodnienie terminów najbliższych działań.

Warsztat ustalania rocznych OKR-ów dla firmy

Cel: Ustalenie z Zarządem OKR-ów rocznych dla firmy.

 1. Omówienie zasad formułowania rocznych OKR-ów dla firmy,
 2. Stworzenie listy propozycji Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów,
 3. Ustalenie sposobu przekazanie rocznych OKR do zespołów.

Warsztat „OKR – Zwinne Zarządzanie Celami” (ok. 8h)

Cel główny: Nabycie przez Uczestników wiedzy o metodzie OKR oraz praktyczne wykorzystanie tej metody do stawiania celów kwartalnych.

 1. Wprowadzenie, agenda,
 2. Omówienie koncepcji OKR – cztery składowe OKR,
 3. Opracowanie propozycji celów kwartalnych wybranych zespołów na Q1,
 4. Uzgodnienie zasad przeglądu realizacji celów,
 5. Uzgodnienie zasad uspójniania celów w zespole i między zespołami.

Faza 1 (kwartał Q1 – Wdrożenie OKR na szczeblu Zarządu i wybranych zespołów) obejmuje realizację celów kwartalnych przez Zarząd i wybrane do pilotażu zespoły.

W czasie Fazy 1 członkowie zespołow dokonują regularnych przeglądów realizacji założonych celów w kontekście Kluczowych Rezultatów. Pierwsze spotkania przeglądowe odbywają się z udziałem konsultanta.

Faza 1 kończy się retrospektywą, która ma na celu wyciągnięcie wniosków i rekomendacje dla fazy 2 oraz ustaleniem celów na kolejny kwartał Q2 dla Zarządu, zespołów Q1 i następnych wybranych zespołow.

Faza 2 (kwartał Q2 – Wdrożenie OKR w kolejnym zespole/dziale (pilotaż w następnym zespole + kontynuacja na szczeblu Zarządu i zespołow z Q1)) obejmuje realizację celów kwartalnych przez Zarząd i wybrane do pilotażu zespoły.

W czasie Fazy 2 członkowie zespołow dokonują regularnych przeglądów realizacji założonych celów w kontekście Kluczowych Rezultatów. Pierwsze spotkania przeglądowe w zespołach rozpoczynających wdrożenie OKR-ów odbywają się z udziałem konsultanta.

Faza 2 kończy się retrospektywą, która ma na celu wyciągnięcie wniosków i rekomendacje dla fazy 3 oraz ustaleniem celów na kolejny kwartał Q3 dla Zarządu oraz wszystkich zespołow organizacji, jakie mają być objęte wdrożeniam.

Faza 3 (Q3 – Wdrożenie OKR w całej organizacji) obejmuje ustalanie OKR-ów dla wszystkich zespołów organizacji objętych projektem. Podczas trzeciego kwartału wdrożenia odbywają się regularne przeglądy OKR w zespołach, a w ostatnim miesiącu kwartału odbywa się ustalanie OKR-ów na kolejny kwartał. Faza kończy się retrospektywami i dyskusją przedstawicieli zespołów nad wnioskami z retrospektyw.

Rezultaty:

Faza 0

 • stworzony Plan Strategiczny wdrożenia,
 • uzgodniony zakres i  harmonogram projektu dla Fazy 0 i Fazy 1,
 • wybrany przedstawiciel Zarządu – sponsor projektu oraz OKR Champion,
 • ustalone i poddane uspójnieniu roczne OKR-y dla firmy,
 • ustalone i poddane uspójnieniu kwartalne OKR-y dla Zarządu i wybranych zespołów pilotażowych na Q1,
 • ustalony zakres i harmonogram działań wdrożeniowych na Q1.

Faza 1

 • poddane przeglądom OKR-y Q1 Zarządu oraz wybranych zespołów,
 • zebrane wnioski i rekomendacje do wykorzystania w fazie 2,
 • ustalone i uspójnione kwartalne OKR-y dla Zarządu oraz zespołów wdrażających koncepcję w Q2,
 • ustalony zakres i harmonogram działań wdrożeniowych na Q2.

Faza 2

 • poddane przeglądom OKR-y Q2 Zarządu oraz wybranych zespołów,
 • zebrane wnioski i rekomendacje do wykorzystania w fazie 3,
 • przygotowany zestaw działań wdrożeniowych dla całej organizacji
 • ustalone kwartalne OKR-y dla zespołów z całej organizacji na Q3.

Faza 3

 • poddane przeglądom OKR-y Q3 na wszystkich poziomach organizacji,
 • zebrane wnioski i rekomendacje do wykorzystania w kolejnym kwartale,
 • sformułowane OKR-y na kolejny kwartał,
 • podsumowanie działań projektowych w Fazach od 0-3.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, którzy widzą potrzebę wdrożenia efektywnego narzędzia ustalania i realizacji angażujących celów w organizacji.

Narzędzia / metody:

 • OKR (koncepcja),
 • Szablon Planu Strategicznego,
 • Praca w grupach,
 • Dyskusja moderowana.