Przejdź do treści

Przegląd procesu OKR – Warsztaty doskonalące

Audyt procesu OKR

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest udoskonalenie procesu zarządzania celami w organizacji poprzez wykonanie przeglądu działającego w firmie procesu OKR, a następnie wypracowanie rekomendacji działań zapewniających poprawę jakości procesu formułowania, realizacji i monitorowania celów w organizacji.

Opis usługi:

Biorąc pod uwagę potrzebę ciągłego doskonalenia procesów, proponowana usługa odnosi się do doskonalenia kluczowego z punktu widzenia realizacji strategii procesu – procesu zarządzania celami (OKR – Objectives & Key Results)

Usługa jest  przeglądem procesu OKR realizowanym w formie dwudniowego warsztatu. Uczestnikami warsztatu są osoby, które znają proces OKR w firmie, uczestniczą w nim oraz mogą dostarczyć informacji niezbędnych do audytu.

Przegląd procesu jest przeprowadzany z wykorzystaniem specjalnego kwestionariusza badającego 15  istotnych składowych procesu OKR.

Wyniki analiz dla tych 15 punktów pomiarowych są podstawą do opracowania zestawu działań doskonalących proces oraz sformułowania hipotez dotyczących przetestowania wybranych działań oraz planu działań.

Rezultaty:

W efekcie usługi doradczej uczestnicy warsztatu prowadzonego przez konsultanta Value Creation wypracują:

  • przegląd i analizę procesu OKR,
  • wnioski z przeglądu,
  • zestaw działań doskonalących,
  • działania doskonalące do podjęcia w pierwszej kolejności,
  • hipotezy dotyczące rezultatów działań doskonalących,
  • plan działań doskonalących na najbliższy okres, które mają w założeniu udoskonalić proces OKR (testowanie działań doskonalących).
Ponadto, dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do przeprowadzenia kolejnego przeglądu procesu OKR w przyszłości, jeśli taki przegląd uznają za konieczny.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, właściciele firm, menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów formułujących cele OKR, Trenerzy Wewnętrzni OKR, Internal OKR  Master(s), właściciele procesu OKR i inne osoby, którym zależy na podniesieniu efektywności zarządzania celami i doskonaleniu działającego już procesu OKR w organizacji.

Narzędzia / metody:

W czasie warsztatu wykorzystujemy:

  • autorski kwestionariusz przeglądu procesu OKR badający 15 kluczowych składowych procesu,
  • diagram wyboru działań doskonalących,
  • szablon hipotezy dotyczącej rezultatu wybranego działania doskonalącego.