Przejdź do treści

Regulamin wydarzenia (regulamin sprzedaży)

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie Zwinnie do celu – OKR-y w małej firmie i życiu osobistym, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 17.01.2023 w formule online na platformie Zoom.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Value Creation Jarosław Rubin z siedzibą we Wrocławiu 51-605, ul. Pilata 12/2, NIP 8981000758, REGON: 930589458, zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej https://valuecreation.pl/zwinnie-do-celu-okr-y-w-malej-firmie-i-zyciu-osobistym/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie:
  https://zwinnie-do-celu-okr.konfeo.com/
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:
 5. udział w Wydarzeniu,
 6. certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu (dotyczy szkoleń stacjonarnych).
 • Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
  https://zwinnie-do-celu-okr.konfeo.com/
 • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 78249000050000453075861214, Alior Bank SA, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie do3 dni roboczych od daty zgłoszenia, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 • Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 • Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://zwinnie-do-celu-okr.konfeo.com/ przyjmowane są do 16.01.2023.
 • Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 16.01.2023 .
 • W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 • W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 • Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin liczy się od daty rejestracji uczestnika na Wydarzenie.

III. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

IV. Inne kwestie

 1. Wydarzenie będzie nie będzie filmowanelub nagrywane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.