Przejdź do treści

Symulacja biznesowa CHANGE MASTERS

Symulacja biznesowa Change Masters

Planujesz wdrożenie zmian w firmie?

Jesteś członkiem zespołu, który ma kierować wdrożeniem?

Ten warsztat pozwoli Ci wypróbować różne opcje działań w warunkach bezpiecznych!

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest udoskonalenie przez Uczestników umiejętności zarządzania zmianami poprzez uczestnictwo w symulacji biznesowej obrazującej roczny proces wdrożenia istotnej zmiany w firmie.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • wie, jak przebiega proces zmiany w firmie i umysłach odbiorców zmiany (interesariuszy),
 • potrafi dokonywać wyboru działań związanych z zarządzaniem zmianą oraz wyciągać wnioski na podstawie rezultatów tych działań,
 • potrafi wykorzystać retrospektywę do doskonalenia działań w ramach zarządzania zmianą,
 • potrafi lepiej podejmować decyzje w warunkach stresu i ograniczeń czasowych,
 • posiada umiejętność współpracy w zespole wdrażającym zmiany,
 • zna elementy iteracyjnego cyklu zarządzania zmianą w firmie,
 • potrafi rozpoznać główne przeszkody w procesie wdrożenia zmian i radzić sobie z tymi przeszkodami.

Dla kogo:

Członkowie kadry zarządzającej, menedżerowie różnych szczebli, liderzy zespołów wdrażających zmiany, agenci i ambasadorzy zmian oraz inne osoby, które są zainteresowane efektywnym wdrażaniem zmian w firmach i instytucjach.

Warsztat wykorzystujący symulację biznesową (1 dzień)

Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i zasady symulacji.

Przeprowadzenie symulacji

Przedmiotem symulacji Change Masters jest wdrożenie istotnej zmiana w firmie, zaś podmiotem działań konkretni, scharakteryzowani pracownicy różnych szczebli organizacji. Uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły (zespoły projektowe / Komitety Zmian), mają za zadanie przeprowadzić roczny program zmian w organizacji (w ciągu kilku godzin przebiegu symulacji). Zespoły zakończą zmiany z sukcesem, jeżeli przeprowadzą pracowników przez proces zmian, a opisana w symulacji organizacja zacznie osiągać korzyści z przeprowadzonej zmiany.

W ramach symulacji każdy zespół powinien przeprowadzić jak największą liczbę pracowników przedsiębiorstwa przez cały proces zmian. Aby to osiągnąć może używać zasobów, jakie są niezbędne do przeprowadzenia zmian, będących w dyspozycji zespołu oraz dobierać działania zmierzające do wdrożenia zmian (spośród dostępnego zestawu działań).

Prowadzący symulację na bieżąco udziela uczestnikom informacji zwrotnych, dotyczących każdego z podjętych przez nich działań (wykorzystując specjalne karty z informacjami o rezultatach działań). W trakcie symulacji (na zakończenie kwartału lub półrocza)  zespoły uczestników dokonują retrospektywy i  wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi skuteczności podejmowanych działań oraz poszukują przyczyn sukcesów lub niepowodzeń.

Podsumowanie symulacji

Na zakończenie symulacji, po zaprezentowaniu efektów działań poszczególnych zespołów, prowadzący wraz z uczestnikami dyskutują przebieg symulacji, a następnie podsumowują nabyte (ugruntowane/doskonalone) w czasie symulacji wiedzę i umiejętności, w kontekście możliwości ich praktycznego wykorzystania w trakcie zmian odbywających się w ich firmie.

Warsztaty dwudniowe (opcja)

W przypadku warsztatów dwudniowych drugi dzień poświęcony jest ludzkiemu aspektowi wdrażania zmian i rozpoczyna się od ćwiczenia ilustrującego ludzkie reakcje na zmianę. Kolejne elementy programu drugiego dnia dotyczą:

 • Działań dostosowanych do reakcji na zmiany,
 • Źródeł reakcji na zmiany,
 • Typologii postaw wobec zmian,
 • Sposobów radzenia sobie z przeszkodami wobec zmian,

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa jeden dzień szkoleniowy (8 h szkoleniowych).

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin